morris555's diary

高校生のブログです。

python de qt4 #04

はじめに

今日はプログレスバーです。

gtk3より、簡単にできた気がします。

本題

開始ボタンをクリックするとスタートするシンプルなプログラムです。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-

import sys
from PyQt4 import QtGui
from PyQt4 import QtCore


class Widget(QtGui.QWidget):
  def __init__(self):
    super(Widget, self).__init__()

    self.progressbar()
    self.setWindowTitle(u'ProgressBar')
    self.show()

  def progressbar(self):
    self.pbar = QtGui.QProgressBar(self)

    self.btn = QtGui.QPushButton(u'開始', self)
    self.btn.move(0, 30)
    self.btn.clicked.connect(self.on_btn_clicked)

    self.timer = QtCore.QBasicTimer()
    self.step = 0

  def timerEvent(self, e):
    if self.step >= 100:
      self.timer.stop()
      self.btn.setText(u'終了')
      return

    self.step = self.step + 1
    self.pbar.setValue(self.step)

  def on_btn_clicked(self):
    if self.timer.isActive():
      self.timer.stop()
      self.btn.setText(u'再開')
    else:
      self.timer.start(100, self)
      self.btn.setText(u'一時停止')

    if self.step >= 100:
      sys.exit()


def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  widget = Widget()
  sys.exit(app.exec_())

if __name__ == '__main__':
  main()

gtk3より簡単でした(?)

おわりに

qt4には、タイマーなどもあるんですねww

「Qt万歳」です(笑)